Cele i rezultaty
2009-03-06 08:24:46

      Konwent Zakonu Bonifratrów w Cieszynie jest jednym z mniejszych beneficjentów projektu „Ochrona i konserwacja cieszyńskiego dziedzictwa piśmienniczego”. Realizowane przez Konwent działania opiewają na kwotę około 6% całości budżetu projektu.

      Priorytetem poczynań Konwentu jest stworzenie odpowiednich warunków dla przechowywania zbiorów Archiwum i Biblioteki OO. Bonifratrów w Cieszynie. W tym zakresie całość zasobu przeniesiona została do nowych, znacznie obszerniejszych od poprzednich, pomieszczeń, w których na rzecz projektu dokonano niezbędnych remontów. Zakupiono odpowiedniego rodzaju dębowa regały biblioteczne, swoim stylem oraz charakterem nawiązujące do innych bibliotek klasztornych z przełomu XVIII i XIX stulecia. Dodatkowo nabyto odpowiednie urządzenia, kontrolujące w sposób ciągły warunki klimatyczne panujące w pomieszczeniach Archiwum i Biblioteki, takie jak termohigrograf, nawilżacz z lampą UV oraz osuszczacze powietrza.

Przed przeniesieniem zasobu do nowych pomieszczeń dokonano dezynfekcji całości wchodzących w jego skład woluminów, tak iż w chwili obecnej, przy zapewnieniu prawidłowych warunków przechowywania, możliwość jego ponownego zakażenia bliska jest zeru.

       Nie mniej istotna jest również konserwacja introligatorska opraw księgozbioru oraz działania mające na celu udostępnienie zasobu jak najszerszej liczbie badaczy. Spośród tych ostatnich najistotniejszym jest proces digitalizacji zdecydowanej części zasobu archiwalnego jednostki. Elektroniczna wersja dokumentów umieszczona zostanie w przyszłości na stronie internetowej.

       Sprawne poruszanie się po zasobach Archiwum i Biblioteki OO. Bonifratrów w Cieszynie zapewnią inwentarze i katalogi komputerowe, będące obecnie w stadium opracowywania.

       Ostatnim z ważniejszych zadań realizowanych w ramach projektu jest kompleksowa konserwacja siedmiu rękopisów oprawnych. Do marca 2009 roku działania przy trzech woluminach zostały zakończone, natomiast trzy kolejne znajdują się obecnie w rekach konserwatorów. Przekazanie ostatniej z planowanych do poddania kompleksowym naprawom jednostki planowane jest na kwiecień bieżącego roku.

       Istotnym punktem działań związanych z projektem jest zacieśnienie współpracy uczestniczących w nim podmiotów oraz wymianę ich doświadczeń, co w przyszłości zaowocować może łatwiejszym docieraniem poszczególnych instytucji do podmiotów zainteresowanych ich zasobami. Niezwykle ważna jest również rolą Książnicy Cieszyńskiej, nie tylko jako lidera projektu, ale również instytucji posiadającej największe doświadczenie w utrzymywaniu oraz pracach związanych z konserwacja i promocją księgozbiorów zabytkowych.